Bài 1 trang 47 sgk Toán 5


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)       56dm2 = …m2

b)      17 dm2 23cm2 = ….dm2;

c)       23 cm2 = …dm2

d)      2 cm2 5mm2 =…cm2

Hướng dẫn giải:

a)      …..= 0,56cm2

b)      …= 17,23 dm2

c)       …..= 0,23dm2

d)      ….= 2,05 cm2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay