Bài 1 trang 45- Tiết 11 sgk Toán 5.


Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562kg = ...tấn;

b) 3 tấn 14kg = ...tấn;

c) 12 tấn 6kg =....tấn;

d) 500kg = ...tấn.

Hướng dẫn giải:

a) ..= 4,562 tấn

b)...= 3,014 tấn

c) ...=12,006 tấn

d)....= 0,5 tấn