Bài 1 trang 44 sgk toán 9 tập 1


Cho hàm số y = f(x) =

1. a) Cho hàm số y = f(x) = \(\frac{2}{3}\) x.

Tính: f(-2);    f(-1);          f(0);             f(\(\frac{1}{2}\));      f(1);     f(2);        f(3).

b) Cho hàm số y = g(x) = \(\frac{2}{3}\) x + 3.

Tính: g(-2);    g(-1);         g(0);             g(\(\frac{1}{2}\));     g(1);    g(2);        g(3).

c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho ở trên khi biến x lầy cùng một giá trị ?

Bài giải:

a)              f(-2) = -\(\frac{4}{3}\);                    f(-1) = -\(\frac{2}{3}\);                     f(0) = 0;

                 f(\(\frac{1}{2}\)) = \(\frac{1}{3}\);                      f(1) =  \(\frac{2}{3}\);                       f(2) = \(\frac{4}{3}\);               f(3). = 2.

b)              g(-2) = \(\frac{5}{3}\);                    g(-1) = \(\frac{7}{3}\);                      g(0) = 3;

                 g(\(\frac{1}{2}\)) = \(\frac{10}{3}\);                   g(1) = \(\frac{11}{3}\);                  g(2) = \(\frac{13}{3}\);          g(3) = 5.

c) Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của g(x) lớn hơn giá trị của f(x) là 3 đơn vị.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu