Bài 1 trang 43 phần luyện tập sgk Toán 5


84,2....84,19

84,2....84,19

6,843...6,85

47,5....47,50

90,6.....89,6

Hướng dẫn giải:

84,2> 84,19

6,843 < 6,85

47,5 = 47,50

90,6> 89,6