Bài 1 trang 38 SGK Đại số 10


Tìm tập xác định của hàm số

Bài 1) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) 

b)

c)

Lời giải:

a) Công thức  có nghĩa với x ∈ R sao cho 2x + 1 ≠ 0.

    Vậy tập xác định của hàm số  là:

                            

D = { x ∈ R/2x + 1 ≠ 0} =  

                            

b) Tương tự như câu a), tập xác định của hàm số đã cho là:

                  D = { x ∈ R/x2 + 2x - 3 ≠ 0}              

                  x2 + 2x – 3 = 0 ⇔ x = -3 hoặc x = 1

Vậy D = R {- 3; 1}.

c)  có nghĩa với x ∈ R sao cho 2x + 1 ≥ 0

     có nghĩa với  x ∈ R sao cho 3 - x ≥ 0

Vậy tập xác định của hàm số  là:

            D = D1 ∩ D2, trong đó:

                 D1 = {x ∈ R/2x + 1 ≥ 0} =            

                 D2 = {x ∈ R/3 - x ≥ 0} = 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu