Bài 1 trang 37 sgk Toán 5


Đọc mỗi số thập phân sau:

Đọc mỗi số thập phân sau:

9,4; 7,98; 25,477; 206,075; 0,307

Hướng dẫn giải:

- Chín phẩy bốn

- Bảy phẩy chín mươii tám

- Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy

- Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm

- Không phẩy ba trăm linh bảy