Bài 1 trang 36 sgk giải tích 11


Bài 1. Giải phương trình:

Giải phương trình 

sin2x - sinx = 0 .

Đáp án :

sin2x - sinx = 0 ⇔ sinx(sinx - 1) = 0

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{in x = 0}} \hfill \cr
{\rm{sin x = 1}} \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = k\pi \hfill \cr
x = {\pi \over 2} + k2\pi \hfill \cr} \right.;k \in Z\)


            


>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu