Bài 1 trang 28 sgk giải tích 11


Bài 1. Giải các phương trình sau:

Bài tập :

Bài 1. Giải các phương trình sau:

         a) sin (x + 2) =  ;                                b) sin 3x = 1 ;

         c) sin () = 0 ;                         d) sin (2x + 200) =  .

Đáp án :

Bài 1. a)  sin (x + 2) =  ⇔ 

                             ⇔ 

         b) sin 3x = 1 ⇔ 3x =  + k2π ⇔ x =  , (k ∈ Z).

         c) sin () = 0 ⇔  = kπ ⇔ x =  , (k ∈ Z).

         d) Vì  = sin(-600) nên phương trình đã cho tương đương với

             sin (2x +200) = sin(-600)

                       ⇔ 

                       ⇔ 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu