Bài 1 trang 247 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Thành phần phần trăm theo khối lượng của FeCO3 trong quặng là:

Bài 1. Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng xiđerit, người ta làm như sau: Cân 0,600 gam mẫu quặng , chế hóa nó theo một quy trình hợp lý , thu dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2 ml dung dịch chuẩn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của FeCO3 trong quặng là.

A. 12,18%                                           B. 60,9%

C. 24,26%                                           D. 30,45%

Giải

Chọn B.

\(n_{KMn{O_4} }= {CM}.V = 0,025.0,0252 = 0,0063\,mol.\)

\(\eqalign{
& F{\rm{e}}C{{\rm{O}}_3} + {H_2}S{O_{4\text{ loãng}}} \to F{\rm{e}}S{O_4} + C{O_2} \uparrow + {H_2}O. \; (1) \cr
& 0,00315\buildrel {} \over
\leftarrow \;\;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;0,00315 \cr
& 10F{\rm{eS}}{{\rm{O}}_4} + 2KMn{O_4} + 8{H_2}S{O_4} \to 5F{{\rm{e}}_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + 2Mn{\rm{S}}{O_4} + 8{H_2}O.\,\,\,\,\,\left( 2 \right) \cr
& 0,00315 \leftarrow 0,00063 \cr
& \text{Từ}\left( 1 \right)\,\text{và}\left( 2 \right) \Rightarrow {n_{F{\rm{e}}C{{\rm{O}}_3}}} = 0,00315\,mol \cr} \) 

Thành phần phần trăm theo khối lượng của \(FeCO_3\) trong quặng là:

\({\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}
\kern-0.1em/\kern-0.15em
\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}{m_{F{\rm{e}}C{{\rm{O}}_3}}} = {{0,00315.116} \over {0,6}}.100 = 60,9{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}
\kern-0.1em/\kern-0.15em
\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}.\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan