Bài 1 trang 23 sgk toán lớp 5


Bài 1. a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo khối lượng sau:

Bài 1. a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo khối lượng sau:

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng  đơn vị lớn.

Trả lời: