Bài 1 trang 23 sgk toán 5


Bài 1. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

Bài 1. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng  đơn vị lớn.

Bài làm