Bài 1 trang 23 sgk đại số 10


Viết số gần đúng theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Bài 1. Biết \(\sqrt[3]{5}\) = 1,709975947 ...

Viết gần đúng \(\sqrt[3]{5}\) theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

Hướng dẫn giải:

\(\sqrt[3]{5}\) ≈ 1,71 với sai số mắc phải 0,01;

\(\sqrt[3]{5}\) ≈ 1,710 với sai số mắc phải 0,001;

\(\sqrt[3]{5}\) ≈ 1,7100 với sai số mắc phải 0,0001.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu