Bài 1 trang 22 sgk Hóa học 11


Viết phương trình điện li của các chất sau

Bài 1. Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình điện li :

a) K2S      →        2K+      +          S2_

b) Na2HPO4          →    2Na+        +.         HPO42-
HPO42-  \(\rightleftharpoons\)    H+          +             PO43-

c) NaH2PO4        →        Na+      +          H2PO4-
H2PO4     \(\rightleftharpoons\)          H+           +             HPO42-
HPO42-          \(\rightleftharpoons\)      H+        +          PO43-

d) Pb(OH)2     \(\rightleftharpoons\)      Pb2+     +          2OH-    :           phân li kiểu bazơ
H2PbO2        \(\rightleftharpoons\)          2H+       +          PbO22-   :           phân li kiểu axit

e) HBrO     \(\rightleftharpoons\)       H+    + BrO-

g) HF       \(\rightleftharpoons\)       H+     + F-

h) HClO4  → H+ + ClO4-.

 


>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu