Bài 1 trang 22 sgk Hóa học 11

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Viết phương trình điện li của các chất sau

Bài 1. Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình điện li :

a) K2S      →        2K+      +          S2_

b) Na2HPO4          →    2Na+        +.         HPO42-

HPO42-  \(\rightleftharpoons\)    H+          +             PO43-

c) NaH2PO4        →        Na+      +          H2PO4-

H2PO4     \(\rightleftharpoons\)          H+           +             HPO42-

HPO42-          \(\rightleftharpoons\)      H+        +          PO43-

d) Pb(OH)2     \(\rightleftharpoons\)      Pb2+  +    2OH-    :           phân li kiểu bazơ

H2PbO2         \(\rightleftharpoons\)       2H+  +  PbO22-   :           phân li kiểu axit

e) HBrO     \(\rightleftharpoons\)       H+    + BrO-

g) HF       \(\rightleftharpoons\)       H+     + F-

h) HClO4  → H+ + ClO4-.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan