Bài 1 trang 18 sgk toán 5


Bài 1: Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng

Bài 1. 

a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng  số thứ hai. Tìm hai số đó.

b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng  số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài làm

a) Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

Số thứ hai là: 80 - 35 = 45

Đáp số: 35 và 45.

b) Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 - 4 = 5 (phần)

Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44

Số thứ nhất là 44 + 55 = 99

Đáp số 99 và 44.