Bài 1 trang 177 sgk Hóa học lớp 11


Gọi tên mỗi chất sau:

Gọi tên mỗi chất sau: CH3- CH2Cl; CH2 = CH- CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hidrocacbon tương ứng.

Hướng dẫn giải:

CH3- CH2Cl : etyl clorua  (cloetan);

CH2 = CH- CH2Cl: anlyl clorua (1-cloprop- 2-en);

: phenyl clorua (clobenzen)

CHCl3: clorofom (triclometan)

-          Điều chế các chất trên từ hidrocacbon tương ứng:

CH3CH3  +  Cl2    CH3- CH2Cl + HCl

CH2=CH-CH3 + Cl2   CH2 = CH- CH2Cl

CH4 + 3Cl2  CHCl3 + 3HCl

 + Cl  + 3HCl

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu