Bài 1 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung


Tính: a) 85793 - 36841 + 3826 ;

Tính:

a) 85793 - 36841 + 3826 ;

b)  -  +  ;

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Bài giải:

a) 85793 - 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

b)  -  +  =  +  = 

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.