Bài 1 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung


Tính: a) 85793 - 36841 + 3826 ;

Tính:

a) 85793 - 36841 + 3826 ;

b) \(\frac{84}{100}\) - \(\frac{29}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) ;

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Bài giải:

a) 85793 - 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

b) \(\frac{84}{100}\) - \(\frac{29}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) = \(\frac{55}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) = \(\frac{85}{100}\)

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay