Bài 1 trang 17 sgk toán hình học lớp 10


Bài 1. Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng

Bài 1. Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng:

 \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{AD}\)= 2\(\overrightarrow{AC}\).

Hướng dẫn giải:

 \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{AD}\)= \(\overrightarrow{AB}\)  + \(\overrightarrow{AD}\)+ \(\overrightarrow{AC}\)

ABCD là hình bình hành nên

\(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AD}\) = \(\overrightarrow{AC}\) (quy tắc hình bình hành của tổng)

=>  \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{AD}\)=   \(\overrightarrow{AC}\) +\(\overrightarrow{AC}\) =2\(\overrightarrow{AC}\)


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu