Bài 1 trang 17 sgk giải tích 11


Bài 1. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn

Bài tập :

Bài 1. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn  để hàm số y = tanx ;

         a) Nhận giá trị bằng 0 ;                                 b) Nhận giá trị bằng 1 ;  

         c) Nhận giá trị dương ;                                   d) Nhận giá trị âm.  

Đáp án :

Bài 1. a) trục hoành cắt đoạn đồ thị y = tanx (ứng với x ∈ ) tại ba điểm có hoành độ - π ; 0 ; π. Do đó trên đoạn  chỉ có ba giá trị của x để hàm số y = tanx nhận giá trị bằng 0, đó là x = - π; x = 0 ; x = π.

         b) Đường thẳng y = 1 cắt đoạn đồ thị y = tanx (ứng với x ∈ ) tại ba điểm có hoành độ  . Do đó trên đoạn  chỉ có ba giá trị của x để hàm số y = tanx nhận giá trị bằng 1, đó là  .

         c) Phần phía trên trục hoành của đoạn đồ thị y = tanx (ứng với x ∈ ) gồm các điểm của đồ thị có hoành độ truộc một trong các khoảng . Vậy trên đoạn  , các giá trị của x để hàm số y = tanx nhận giá trị dương là x ∈  .

         d) Phần phía dưới trục hoành của đoạn đồ thị y = tanx (ứng với x ∈ ) gồm các điểm của đồ thị có hoành độ thuộc một trong các khoảng . Vậy trên đoạn  , các giá trị của x để hàm số y = tanx nhận giá trị dương là x ∈ .

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu