Bài 1 trang 169 sgk toán 5


Viết số đo thích hợp vào ô trống.

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a) 

b) 

Bài giải:

a) 

b)