Bài 1 trang 164 sgk toán 5 luyện tập

Bình chọn:
4.3 trên 393 phiếu

Tính.

Tính:

a) \(\frac{12}{17}\) : 6  ;                     16 : \(\frac{8}{11}\)  ;                      9 : \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{4}{15}\) ;

b) 72  :45                        281,6 : 8                        300,72 : 53,7

15 : 50                            912,8 : 28                       0,162 : 0,36

Bài giải:

a) \(\frac{12}{17}\) : 6 = \(\frac{12}{17}\)  x \(\frac{1}{6}\) = \(\frac{12}{102}\) = \(\frac{6}{51}\)

16 : \(\frac{8}{11}\)  = 16 x \(\frac{11}{8}\) = \(\frac{176}{8}\) = 22

9 : \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{4}{15}\) = 9 x \(\frac{5}{3}\) x \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{45}{3}\) x \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{180}{15}\) = 12

b) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan