Bài 1 trang 164 sgk toán 5 luyện tập


Tính.

Tính:

a)  : 6  ;                     16 :   ;                      9 :  x  ;

b) 72  :45                        281,6 : 8                        300,72 : 53,7

15 : 50                            912,8 : 28                       0,162 : 0,36

Bài giải:

a)  : 6 =   x  =  = 

16 :   = 6 x  =  = 22

9 :  x  = 9 x  x  =  x  =  = 12

b)