Bài 1 trang 163 sgk toán 5


Tính rồi thử lại (theo mẫu).

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Mẫu :               Thử lại : 243 x 24 = 5382.

                     Thử lại: 243 x 24 + 5 = 5387

a) 8192  :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

Bài giải

a) 

Thử lại: 256 x 32 = 8192.

Thử lại: 365 x 42 + 5 = 15335.

b) 75,95 : 3,5 =  759,5 : 35

Thử lại: 21,7 x 3,5 = 75,95

Thử lại: 4,45 x 21,7 + 0,185 = 96,75.