Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10


Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

1. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.
Bài giải:

 Tên các thông số trạng thái của một lượng khí : áp suất, thể tích, nhiệt độ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu