Bài 1 trang 159 sgk toán 5


Tính rồi thử lại (theo mẫu).

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

a) Mẫu: 

 thử lại 

8923 - 4157 ;                              27069 - 9537 

b) Mẫu: 

 thử lại :

 -  ;                   -   ;                    1 - .

c) Mẫu: 

 thử lại 

7,284 - 5,596 ;                       0,863 - 0,298 

Bài giải:

a) 

 Thử lại : 

 Thử lại: 

b)  -  =         Thử lại     +   = 

 -   =  -  =            Thử lại   +   =   +   =  

1 -  =  -  =                  Thử lại    +  =    = 1.

c) 

      Thử lại:     

        Thử lại:    

Bài viết liên quan