Bài 1 trang 148 sgk toán 5


a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây.

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài giải:

a) Hình 1: ;             Hình 2: ;            Hình 3: ;              Hình 4: 

b) Hình 1:               Hình 2:            Hình 3:                Hình 4: 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay