Bài 1 - Trang 145 - SGK Hóa học 12


Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau.

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :

\(Fe{S_2}\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3}\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3}\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow FeO\buildrel {\left( 6 \right)} \over
\longrightarrow FeS{O_4}\buildrel {\left( 7 \right)} \over
\longrightarrow Fe\)

Hướng dẫn.

\(\eqalign{
& \left( 1 \right)4Fe{S_2} + 11{O_2} \to 2F{e_2}{O_3} + 8S{O_2} \uparrow \cr
& \left( 2 \right)F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O \cr
& \left( 3 \right)FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow + 3NaCl \cr
& \left( 4 \right)2Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O \cr
& \left( 5 \right)F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2FeO + 3C{O_2} \uparrow \cr
& \left( 6 \right)FeO + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}O \cr
& \left( 7 \right)Mg + FeS{O_4} \to MgS{O_4} + Fe \downarrow \cr} \)


>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..