Bài 1 trang 143 sgk toán 5 luyện tập


Viết số thích hợp vào ô trống.

Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải: