Bài 1 trang 141 luyện tập


Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống.

Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:

Bài giải: