Bài 1 trang 137 sgk toán 5 luyện tập


Tính: a) 3 giờ 14 phút x 3;

Tính:

a) 3 giờ 14 phút x 3;                             b) 36 phút 12 giây : 3;

c) 7 phút 26 giây x 2;                           d) 14 giờ 28 phút : 7 ;

Bài giải:

a) 3 giờ 14 phút x 3 = 9 giờ 42 phút

b) 36 phút 12 giây : 3 = 12 giờ 4 phút

c) 7 phút 26 giây  x 2 = 14 giờ 52 phút

d) 14 giờ 28 phút : 7 = 2 giờ 4 phút