Bài 1 trang 137 sgk toán 5 luyện tập


Tính: a) 3 giờ 14 phút x 3;

Tính:

a) 3 giờ 14 phút x 3;                             b) 36 phút 12 giây : 3;

c) 7 phút 26 giây x 2;                           d) 14 giờ 28 phút : 7 ;

Bài giải:

a) 

b) 

c) 

d) 

Bài viết liên quan