Bài 1 trang 132 sgk hóa học 11


So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học..

1. So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.

Hướng dẫn:

Khác với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết σ , phân tử anken có chứa 1 liên kết π kém bền, dễ gẫy, do đó không giống với ankan là cho phản ứng thế là phản ứng đặc trưng, anken cho phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng

Ví dụ: C2H4 + H2 — Ni ⟶ C2H6

C2H4 + Br2  C2H4Br2

C2H4 + HBr  C2H5Br

Ngoài ra anken còn cho phản ứng trùng hợp phản ứng làm mất màu dung dịch thuốc tím. có phản ứng trùng hơp.

Ví dụ: 

\(\eqalign{
& 3{C_2}{H_4} + 2KMn{O_4} + 4{H_2}O \to 2{C_2}{H_4}{\left( {OH} \right)_2} + 2Mn{O_2} + 2K{\rm{O}}H \cr
& nC{H_2} = C{H_2}\buildrel {xt,{t^0},p} \over
\longrightarrow {\left( { - C{H_2} - C{H_2} - } \right)_n} \cr} \)

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu