Bài 1 trang 128 sgk đại số 10


Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng ...

1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của \(\S 1.\)

Hướng dẫn.

a) Phương sai và độ lệch chuẩn trong bài tập 1. Bảng phân bố tần số viết lại là 

Số trung bình: \(\overline{x}\) = 1170 (xem bài tập 1 \(\S 1\))

Phương sai:     \(S_{x}^{2}=\frac{1}{30}(3x1150^{2}+6x1160^{2}+12x1170^{2}+6x1180^{2}+3x1190^{2})-1170^{2}\)

       = 120.

Độ lệch chuẩn: Sx.= \(\sqrt{S_{x}^{2}}=\sqrt{120}\) ≈ 10,9545.

b) Phương sai và độ lệch chuẩn, bảng thống kê trong bài tập 2 \(\S 1.\)

\(S_{x}^{2}=\frac{1}{60}(8x15^{2}+18x25^{2}+24x35^{2}+10x45^{2})\) - 312 = 84 

  Sx ≈ 9,165.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu