Bài 1 trang 118 SGK hóa học 8


Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất...

1. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng riêng thuộc loại gì?

Hướng dẫn giải.

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2      \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) 2H2O              (1)

4H2 + Fe3O4  \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) 4H2O + 3Fe     (2)

3H2 + Fe2O3 \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) 4H2O + 3Fe    (3)

H2 + PbO     \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) H2O + Pb         (4)

+ Phản ứng (1) là phản ứng hóa hợp.

+ Phản ứng (2), (3) và (4) là phản ứng thế.

Cả 4 phản ứng đều là phản ứng oxi hóa – khử vì đều có đồng thời cả sự khử và sự oxi hóa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu