Bài 1 trang 116 sgk toán 5


Viết vào ô trống (theo mẫu).

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Bài giải: