Bài 1 trang 112 sgk toán 5 luyện tập


Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm.

Bài giải:

2m5cm = 2,05m

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

2,05 x 2,05 x 4 = 16,81 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

2,05 x 2,05 x 6 = 25,215 (m2)

Đáp số: 16,81m2;25,215m2