Bài 1 trang 111 sgk toán 5


Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2).

Đáp số: 9m2; 13,5m2.