Bài 1 trang 110 SGK toán 5 luyện tập


Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) CHiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiều dài \(\frac{4}{5}\)m, chiều rộng \(\frac{1}{3}\)m và chiều cao \(\frac{1}{4}\)m.

Bài giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375  (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(\(\frac{4}{5}\) + \(\frac{1}{3}\)) x 2 x \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{17}{30}\) (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

\(\frac{4}{5}\) x  \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{4}{15}\) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

\(\frac{17}{30}\) + \(\frac{4}{15}\) x 2 = \(\frac{11}{10}\) (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay