Bài 1 trang 11 sgk toán 5


Bài 1. Tính: 3/10 x 4/9.

Bài 1. Tính:

a)  x  ;       b)  ;           c)  x  ;          d)  .

e) 4 x  ;          f) 3 :  ;           g)   : 3 .

Bài giải:

a)  x   ;

b)   ;

c)  ;

d)   ;

e) 4 x   ;

f) 3 :   ;

g)  : 3 =  .