Bài 1 trang 100 SGK toán 5 luyện tập


Tính diện tích hình tròn có bán kính r.

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6cm;                b) r = 0,35dm.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn là:

a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465  (dm2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465  (dm2)