Bài 1 Tiết 91 trang 91 sgk Toán 3


Bài 1 viết theo mẫu, Viết số 4321, đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt.

Bài 1. Viết (theo mẫu)

Mẫu

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

1000

100

100

10

10

10

1

4

2

3

1

Viết số 4321 . đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba  mươi mốt

Hàng

nghìn

trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

 

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

 

 

 

 

Giải

Hàng

nghìn

trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

 

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

3

4

4

2

Viết số: 3442. Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai