Bài 1 Tiết 8 trang 9 sgk Toán 3


Bài 1 : tính nhẩm

1.Tính nhẩm:

a)

3 x 4 = 

2 x 6 =

4 x 3 =

5 x 6 =

3 x 7 = 

2 x 8 =

4 x 7 =

5 x 4 =

3 x 5 =

2 x 4 =

4 x 9 =

5 x 7 =

3 x 8 =

2 x 9 =

4 x 4 =

5 x 9 =

b) tính nhẩm

  200 x 2 =            300 x 2 =

   200 x 4 =           400 x 2 =

  100 x 5 =            500 x 1 = 

Hướng dẫn giải:

a)

3 x 4 = 12

2 x 6 = 12 

4 x 3 = 12 

5 x 6 = 30 

3 x 7 = 21

2 x 8 = 16 

4 x 7 = 28 

5 x 4 = 20 

3 x 5 = 15

2 x 4 = 8 

4 x 9 = 36 

5 x 7 = 35 

3 x 8 = 24

2 x 9 = 18 

4 x 4 = 16 

5 x 9 = 45

b) tính nhẩm

  200 x 2 = 400             300 x 2 = 600

  200 x 4 =   800        400 x 2 = 800

  100 x 5 =  500          500 x 1 = 500