Bài 1 sgk trang 40 hình học 10


Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) sinA = sin(B + C);

Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có:

a) sinA = sin(B + C);                           b) cos A = -cos(B + C)

Hướng dẫn giải:

Trong một tam giác thì tổng các góc là 1800  :

\(\widehat{A}\) + \(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\) = 1800                 => \(\widehat{A}\)  = -1800 - (\(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\) )

\(\widehat{A}\) và  (\(\widehat{B}\) +\(\widehat{C}\) ) là 2 góc bù nhau, do đó:

a) sinA = sin[1800 - (\(\widehat{B}\) +\(\widehat{C}\) )] = sin (B + C)

b) cosA = cos[1800 - (\(\widehat{B}\) +\(\widehat{C}\) )] = -cos (B + C)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu