Bài 1 sgk trang 40 hình học 10


Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) sinA = sin(B + C);

Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có:

a) sinA = sin(B + C);                           b) cos A = -cos(B + C)

Hướng dẫn giải:

Trong một tam giác thì tổng các góc là 1800  :

 +  +  = 1800                 =>   = -1800 - ( +  )

 và  ( + ) là 2 góc bù nhau, do đó:

a) sinA = sin[1800 - ( + )] = sin (B + C)

b) cosA = cos[1800 - ( + )] = -cos (B + C)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan