Bài 1 phần 2 trang 180 sgk toán 5


Tuổi của con gái bằng.

Tuổi của con gái bằng  tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng  tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

Bài giải:

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng:

  +    =  (tuổi của mẹ)

Ta coi tổng số tuổi của hai con là 9 phần bằng nhau thì tuổi của mẹ bằng 20 phần như thế. Vậy tuổi của mẹ là:

 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi.