Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 08:45:22

Bài 1, bài 3 trang 86, 87, sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

a)

3 + 7 =                     4 + 5 =                    7 - 2 =                   8 - 1 =

6 + 3 =                    10 - 5 =                    6 + 4 =                  9 - 4 =

b)

                               

a.                          b.                       c.                     d.

                                 

đ.                          e.                       f.                        g.

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a)     

b) Có : 10 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Còn:....quả bóng ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

3 + 7 = 10                    4 + 5 = 9                    7 - 2 = 5                 8 - 1 = 7

6 + 3 = 9                     10 - 5 = 5                   6 + 4 = 10                9 - 4 = 5

b) 

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 7.

c. Kết quả bằng 8.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 10.

g. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

a)  4 + 3 = 7.

b) 10 - 3 = 7.