Bài 1, bài 3 trang 86, 87, sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

a)

3 + 7 =                     4 + 5 =                    7 - 2 =                   8 - 1 =

6 + 3 =                    10 - 5 =                    6 + 4 =                  9 - 4 =

b)

                               

a.                          b.                       c.                     d.

                                 

đ.                          e.                       f.                        g.

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a)     

b) Có : 10 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Còn:....quả bóng ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

3 + 7 = 10                    4 + 5 = 9                    7 - 2 = 5                 8 - 1 = 7

6 + 3 = 9                     10 - 5 = 5                   6 + 4 = 10                9 - 4 = 5

b) 

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 7.

c. Kết quả bằng 8.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 10.

g. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

a)  4 + 3 = 7.

b) 10 - 3 = 7.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan