Bài 1, bài 3, bài 4 trang 174 sgk toán lớp 1


Bài 1: Viết các số,Bài 3: Viết (theo mẫu),Bài 4: Tính.

Bài 1: Viết các số:

a) Từ 11 đến 20:.............................................................................................

b) Từ 21 đến 30:.............................................................................................

c) Từ 48 đến 54:.............................................................................................

d) Từ 69 đến 78:.............................................................................................

đ) Từ 89 đến 96:.............................................................................................

e) Từ 91 đến 100:.............................................................................................

Bài 3: Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5 ;             27 = ... + ....          19 = .... + .....;                  88 = .... + ......

45 = ....+ ....             47 = ....+....           79 = .....+ .....;                  98 = .... + .....

95 = ....+ ....             87 = ....+....           99 = .....+ .....;                  28 = .... + .....

Bài 4: Tính:

a) 

                 

  a.               b.                 c.                  d.                  đ.                    e.

b)

                       

   f.                g.                   h.                 i.                    j.                k.

Bài giải:

Bài 1:

a) Từ 11 đến 20: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

b) Từ 21 đến 30: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

c) Từ 48 đến 54: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

d) Từ 69 đến 78: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

đ) Từ 89 đến 96: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

e) Từ 91 đến 100: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Bài 3:

35 = 30 + 5 ;             27 = 20 + 7          19 = 10 + 9 ;                 88 = 80 + 8

45 = 40 + 5               47 = 40 + 7          79 = 70 + 9;                  98 = 90 + 8

95 = 90 + 5               87 = 80 + 7          99 = 90 + 9;                  28 = 20 + 8

Bài 4:

a)                                                        b)

a. Kết quả bằng 55.                                f. Kết quả bằng 36. 

b. Kết quả bằng 93.                                g. Kết quả bằng 63.

c. Kết quả bằng 78.                                h. Kết quả bằng 61.

d. Kết quả bằng 88.                                i. Kết quả bằng 37.

đ. Kết quả bằng 90.                               j. Kết quả bằng 50.

e. Kết quả bằng 95.                               k. Kết quả bằng 56.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan