Bài 1, bài 2 trang 21 sgk toán lớp 1


Bài 1:Điền dấu lớn hơn,nhỏ hơn. Bài 2:Viết theo mẫu

Bài 1

3...4                 5...2               1....3                2...4

4...3                 2...5               3....1                4....2

Bài 2: Viết (theo mẫu):

           

                                                

                                                Hình 1

           

              

Hình 2                                        Hình 3

Bài giải:

Bài 1:

3 < 4                 5 > 2               1 < 3                2 < 4

4 > 3                 2 < 5               3 > 1                4 > 2

Bài 2:

Hình 1:

5 > 3 và 3 < 5

Hình 2

5 > 4 và 4 < 5

Hình 3

3 < 5 và 5 > 3.