Bài 1, bài 2 trang 165 sgk toán 5


Bài 1: Tính: a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút.

Bài 1: Tính:

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút

14 giờ 26 phút - 5 giờ 42 phút 

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ

20,4 giờ - 12, 8 giờ

Bài 2: Tính:

a) 8 phút 54 giây x 2

38 phút 18 giây : 6

b) 4,2 giờ x 2

37,2 phút : 3

Bài giải:

Bài 1

a)

b) 

Bài 2:

a) 

b)