Bài 1, bài 2 trang 108 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,

Bài 1: Tính:

                  

a.                b.                c.                 d.                e.

                  

f.                g.                  h.                   i.                 j.

Bài 2: Tính:

12 + 3 =                           13 + 6 =                          12 + 1 =

14 + 4 =                           12 + 2 =                          16 + 2 =

13 + 0 =                           10 + 5 =                          15 + 0 =

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 16.

b. Kết quả bằng 18.

c. Kết quả bằng 18.

d. Kết quả bằng 17.

e. Kết quả bằng 17.

f. Kết quả bằng 19.

g. Kết quả bằng 19.

h. Kết quả bằng 16.

i. Kết quả bằng 16.

j.  Kết quả bằng 18.

Bài 2:

12 + 3 = 15                          13 + 6 = 19                          12 + 1 = 13

14 + 4 = 18                          12 + 2 = 14                          16 + 2 = 18

13 + 0 = 13                          10 + 5 = 15                          15 + 0 = 15