Bài 1, bài 2 Tiết 56 trang 56 sgk Toán 3


Bài 1 số bài 2 tìm x

Bài 1.Số

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

tích

 

 

 

 

 

 Giải:

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

tích

846

630

840

964

850

 Bài 2 .Tìm x:

a) x: 3 = 212                   b)  x : 5 = 141

Giải:

a)     x: 3 = 212        

x = 212 x 3

x = 636

b)    x : 5 = 141

x = 141 x 5

x = 705