Bài 1, bài 2 Tiết 5 trang 6 sgk Toán 3


Bài 1, bài 2: Đăt tính rồi tính

Bài 1

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125                         b) 93 + 58

    487 + 130                            168 + 503

Bài giải: