Bài 1, bài 2 Tiết 47 trang 47 sgk Toán 3


Bài 1 đọc bảng (theo mẫu) bài 2 thực hành đo chiều cao và báo cáo kết quả

Bài 1. Đọc bảng (theo mẫu).

Tên

Chiều cao

Hương

1m 32cm

Nam

1m 15 cm

Hằng

1m 20 cm

Minh

1m 25cm

1m 20 cm

 Mẫu: Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti – mét.

Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam

Trong 5 ban trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Giải:

Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti  - mét

Nam cao một mét mười lăm xăng – ti  - mét

Hằng cao một mét hai mươi xăng – ti  - mét

Minh cao một mét hai mươi lăm xăng – ti  - mét

Tú cao một mét hai mươi xăng – ti  - mét., bạn Nam thấp nhất.

Chiều cao của bạn Minh là 1m 25cm

Chiều cao của bạn Nam là 1m 15cm

Trong 5 bạn thì bạn Hương cao nhất .

Bài 2. Các em thực hành đo và viết kết quả đo chiều cao của mỗi bạn trong tổ của mình sau đó so sánh  số đo chiều cao để biết được bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất.

Giải

Học sinh tự làm