Bài 1, bài 2, Tiết 36 trang 36 sgk Toán 3


Bài 1 tính nhẩm, bài 2 đặt tính rồi tính

Bài 1. Tính nhẩm

a) 

7 x 8 =             7 x 9 =         7 x 6 =             7 x 7 =

56 : 7 =           63 : 7 =        42 : 7 =           49 : 7 =

b) 70 : 7 =          28 : 7 =        30 : 6 =             18 : 2 = 

    63 : 7 =          42 : 6 =         35 : 5 =            27 : 3 =

    14 : 7 =          42 : 7 =         35 : 7 =            56 : 7 =

Giải:

a) 

 7 x 8 = 56           7 x 9 = 63        7 x 6 = 42            7 x 7 = 49

 56 : 7 =   8        63 : 7 = 9         42 : 7 =   6           49 : 7 = 7

b) 70 : 7 =  10       28 : 7 =4        30 : 6 = 5            8 : 2 = 9

    63 : 7 = 9         42 : 6 = 7        35 : 5 = 6           27 : 3 = 9

    14 : 7 =  2        42 : 7 =  6       35 : 7 =  5         56 : 7 = 8.

Bài 2. Đặt tính rồi tính